RODO

Klauzula obowiązku informacyjnego


Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych dzieci i opiekunów jest Łódzkie Stowarzyszenie
Oświatowe z siedzibą w Łodzi, ul. Babickiego 15, kod pocztowy 94-056,
tel: (42)6872136; Współadministratorem: Szkoła Podstawowa Łódzkiego Stowarzyszenia
Oświatowego z siedzibą w Łodzi, ul Babickiego 15, kod pocztowy 94-056,
tel: (42)6872136;
2. Inspektorem ochrony danych w Łódzkim Stowarzyszeniu Oświatowym i Szkole
Podstawowej Łódzkiego Stowarzyszenia Oświatowego w Łodzi jest
Pan Krzysztof Radecki, kris.rady@gmail.com, tel.66210188.
3. Przekazane szkole dane osobowe są obowiązkowe w związku z przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59) oraz aktami
wykonawczymi do ww. ustawy i będą udostępniane innym organom upoważnionym na
podstawie przepisów prawa
4. Dane osobowe dzieci i rodziców (opiekunów) znajdują się w zbiorze danych
Szkoły Podstawowej Łódzkiego Stowarzyszenia Oświatowego w Łodzi i rodzicom
(opiekunom) przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania lub uzupełnienia, a w przypadku kwestionowania prawidłowości tychże
danych – prawo żądania ograniczenia przetwarzania na okres niezbędny do sprawdzenia
ich prawidłowości .
5. Rodzice (opiekunowie) mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają,
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku PE i Rady (zwanego RODO).
6. Dane osobowe będą przechowywane w sposób zapewniający poufność, integralność oraz
dostępność zgodnie z obowiązującym ustawą z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz.U. 2018. 217 z późn. zm.).
Izabella Jarmicka

Przewiń do góry